Modele de lux

Archive

Bancuri cu soferi

Auto

Curiozitati auto

Navigation

Pasii pentru a contesta in instanta o amenda de circulatie si valoarea taxei de timbru

Una dintre situaţiile  cu care s-a intâlnit marea majoritate a şoferilor, este primirea unui proces-verbal de constatare a unei contravenţii auto. Dacă v-a lovit "norocul", este bine să știți ce trebuie să faceți în asemenea situaţii, mai ales în cazurile în care măsura luată vi se pare abuzivă. În general agenţii constatatori care au încheiat procesul-verbal nu dau prea multe detalii sau nu dau deloc în legătură cu posibilitatea de contestare a acestuia.

Împotriva unui proces-verbal de constatare a unei contravenţii se poate face contestaţie, potrivit prevederilor legale in vigoare, la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării.

In legatură cu termenul de contestare, distingem două situaţii:
- dacă ați semnat procesul-verbal de constatare, din momentul acela curg cele 15 zile pe care le aveți la dispoziție pentru depunerea contestaţiei, indiferent dacă ați  refuzat sau nu să îl luați;
- dacă ați refuzat semnarea procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, data comunicării este data primirii acestuia prin poştă cu confirmare de primire, curier sau data afişării (pe uşa sediului societăţii comerciale sau pe uşa domiciliului în cazul persoanelor fizice) şi din acel moment curge termenul de 15 zile.

Plângerea impotriva procesului-verbal se taxează cu 20 de lei, taxa este una fixă și nu depinde în niciun fel de tipul contravenției împotriva căreia se depune plângerea.Tot cu 20 de lei se va achita și în cazul în care contravenientul atacă cu recurs și hotararea judecatorească prin care s-a soluționat plângerea.

Trebuie să știți faptul că, contestaţia suspendă executarea, până la soluţionarea cauzei iar procesul-verbal de contravenţie neatacat în termenul de 15 zile, precum şi hotărârea judecatorească irevocabilă prin care s-a soluţionat plângerea, constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate. 

Cum se contestă un proces verbal de contravenție?


Dacă primiți o amendă rutieră, puteți formula plângere impotriva procesului verbal de  constatare a contravenției, pe care o veți depune la judecătoria in a cărei circumscripție a fost săvârșită contravenția. De la această regulă fac excepție doar plângerile care vizează rovinietele, ele depunându-se la judecătoria în a cărei circumscripție domiciliază sau iși are sediul contravenientul.

Următoarele menţiuni trebuie prevăzute obligatoriu în cuprinsul procesului-verbal:
- data şi locul unde este încheiat;
- numele, prenumele, calitatea şi instituţia din care face parte agentul constatator;
- datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal, ocupaţia şi locul de muncă ale contravenientului;
- descrierea faptei contravenţionale cu indicarea datei, orei şi locului în care a fost săvârşită, precum şi arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravităţii faptei şi la evaluarea eventualelor pagube pricinuite;
- indicarea actului normativ prin care se stabileşte şi se sancţionează contravenţia;
- indicarea societăţii de asigurări, în situaţia în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulaţie;
- posibilitatea achitării în termen de 48 de ore a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, dacă acesta prevede o asemenea posibilitate;
- termenul de exercitare a căii de atac şi organul la care se depune plângerea.

Proces verbal depasire viteza
Se grabea omul sa o vada pe Halep

Dacă una din informațiile de mai sus lipsesc sau nu coincid cu realitatea, atunci procesul verbal este lovit de nulitate, adică procesul verbal este anulat prin efectul legii iar efectele acestuia rămân anulate. Nulitatea procesului verbal poate fi constatată doar de instană. Atunci când contestaţia priveşte viciile de formă, adică datele şi informaţiile din cuprinsul procesului-verbal lipsesc sau sunt eronate, nu este necesar să mai abordezi şi fapta propriu-zisă şi împrejurările în care aceasta a fost săvârşită, fiind suficient arătarea acelor inadvertenţe sau omisiuni.

Plângerea trebuie însotită de copia procesului-verbal de contraventie, de taxa judiciară de timbru de 20 de lei, precum și de orice alte documente care pot fi considerate probe. In cazul în care contravenientul propune administrarea probei cu martori, în plângere vor fi menționate numele, prenumele și domiciliul martorilor.

Dacă doriți judecarea în lipsă, nu uitați să mentionați acest lucru, caz în care instanţa va soluţiona cauza exclusiv pe actele pe care le depui la dosar.

Astfel, completul caruia i s-a repartizat aleatoriu cauza verifica, de indata, daca cererea de chemare in judecata indeplineste toate cerintele prevazute de lege. 

Cand cererea nu indeplineste cerintele impuse, reclamantului i se vor comunica in scris lipsurile, cu mentiunea ca, in termen de cel mult 10 zile de la primirea comunicarii, trebuie sa faca completarile sau modificarile dispuse, sub sanctiunea anularii cererii.
In plus, daca plangerea este netimbrata sau insuficient timbrata, instanta va pune in vedere contravenientului obligatia de a timbra cererea si de a-i transmite dovada achitarii taxei judiciare de timbru in termen de cel mult 10 zile de la primirea comunicarii instantei. Prin aceeasi comunicare, instanta ii va aminti contravenientului posibilitatea de a formula, in conditiile legii, cerere de acordare a facilitatilor la plata taxei judiciare de timbru, in termen de 5 zile de la primirea comunicarii.

Termenii de judecată


Judecatorul, de indata ce constata ca sunt indeplinite toate conditiile pentru cererea de chemare in judecata, dispune comunicarea acesteia catre parat, punandu-i-se in vedere ca are obligatia de a depune intampinare.
Intampinarea se comunica de indata reclamantului, care este obligat sa depuna raspuns la intampinare in termen de 10 zile de la comunicare. Paratul va lua cunostinta de raspunsul la intampinare de la dosarul cauzei.
In termen de 3 zile de la data depunerii raspunsului la intampinare, judecatorul fixeaza prin rezolutie primul termen de judecata, care va fi de cel mult 60 de zile de la data rezolutiei, si va dispune citarea partilor


Share

Post A Comment:

0 comments: